Home › Over ons

Over ons


Brochures


Lees meer...

Levensvragen

Marga Klompé, Careaz en Streekziekenhuis Koningin Beatrix richten werkgroep Levensvragen op

Als u:
  • Behoefte hebt aan een vertrouwelijk gesprek;
  • Een moment van bezinning zoekt;
  • Hardop wilt nadenken over uw leven tot nu toe;
  • Vooruit wilt kijken naar uw levenseinde

Dan bent u niet de enige. Dit zijn voorbeelden van levens- en zingevingsvragen waar veel mensen mee rondlopen. Geestelijk verzorgers kunnen u daarbij helpen. Zij ondersteunen mensen met levensvragen en bevorderen zingeving.
Geestelijk verzorgers doen dit door middel van individuele begeleiding, groepsgesprekken, lezingen en scholing.
De geestelijk verzorgers van Marga Klompé, Careaz en Streekziekenhuis Koningin Beatrix zijn gaan samenwerken in een nieuw initiatief en hebben de werkgroep Levensvragen opgericht. Het doel van de werkgroep is zich regionaal inzetten voor meer bewustwording en ondersteuning van levensvragen en zingeving.

Niet alleen cliënten of patiënten van Careaz, Marga Klompé of Streekziekenhuis Koningin Beatrix kunnen een beroep doen op de Werkgroep Levensvragen. De uitnodiging geldt voor inwoners van de gehele regio oost Achterhoek.
De geestelijk verzorgers gaan graag met u in gesprek, ongeacht uw levensbeschouwing.

Contact
Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar levensvragen.oostachterhoek@gmail.com. Telefoon: 06-53984052

De werkgroep organiseert:

Koffie met een (luisterend) oortje

1e bijeenkomst:
Najaar van je leven


2e bijeenkomst:
Heb ik het goed gedaan?


3e bijeenkomst:
Niet klagen, maar dragen


4e bijeenkomst:
Waar vertrouw je op?

Wilt u graag eens met anderen praten over levensvragen die passen bij bovenstaande thema’s? Kom dan naar ‘Koffie met een (luisterend) oortje. Geestelijk verzorgers Gerrie Slütter-Peterkamp en Imka Wieggers, gaan graag met u in gesprek. Dit onder het genot van een kopje koffie.

Café Doodgewoon
Café Doodgewoon is een ontmoetingsplek in Oost Achterhoek waar thema’s over palliatieve zorg besproken worden. Het is een trefpunt voor mensen met een levensbedreigende ziekte, hun familie, vrienden en andere belangstellenden. Het netwerk palliatieve zorg Oost Achterhoek heeft het initiatief genomen om deze avonden ook in de gemeente Oost Gelre te gaan organiseren. Er zijn altijd meerdere ervaren vrijwilligers en hulpverleners aanwezig: geestelijk verzorgers, medewerkers van hospice de Lelie en VIT- hulp bij mantelzorg. Stichting Roparun sponsort de eerste drie avonden.

Bij slecht nieuws staat de wereld op z’n kop. Voor zowel degene die het bericht krijgt als voor de naasten. Er is verwarring, een bodemloze put. Iemand kan boosheid voelen, ontredderd zijn. Wat gebeurt er allemaal? Moet alles wat kan en wil ik dat wel? Waar haal ik kracht vandaan? Wat vind ik werkelijk belangrijk? Met elkaar gaan we op zoek naar wat kan helpen en welke personen daarbij behulpzaam kunnen zijn.

Scholing

Geestelijke zorg van Marga Klompé heeft een drietal scholingsmodules ontwikkeld:
  • Omgaan met verlies
  • Omgaan met Levensvragen
  • Spiritualiteit binnen de palliatieve zorg

Deze modules worden aangeboden aan de deelnemende partijen en aan externe partijen en worden verzorgd door de geestelijk verzorgers van Marga Klompé.

Hebt u belangstelling om een dergelijke scholing te volgen of wilt u deze aanbieden aan uw eigen medewerkers of vrijwilligers, stuur dan een e-mail naar Levensvragen.oostachterhoek@gmail.com

Zingeving op recept
Huisartsen en andere zorgverleners kunnen patiënten doorverwijzen naar een geestelijk verzorger van de Werkgroep Levensvragen. Het gaat daarbij om begeleiding bij levensvragen, ziekte en eindigheid of om begeleiding van naasten en mantelzorgers bij het ziekteproces of rouwverwerking.

Vrienden van

De stichtingen 'Vrienden van' maken het mogelijk om bepaalde investeringen te doen die door de overheid niet vergoed worden. Het doel is om het woon- en leefklimaat van onze cliënten nog verder verbeteren. Wilt u ons helpen bij het voortzetten van dit belangrijke werk dan zijn giften van harte welkom. Bij giften denken wij echt niet alleen aan grotere bedragen, ook kleine bedragen zijn van harte welkom.
Lees meer...

Inspraak

Cliëntenraad
Voor iedere locatie en voor de thuiszorg is een cliëntenraad ingesteld. De cliëntenraad wordt gekozen door de cliënten van de betreffende locatie of de thuiszorg. De cliëntenraad behandelt op basis van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) en een in dit kader opgesteld reglement alle zaken welke samenhangen met de dagelijkse leefsfeer in de betrokken locatie of binnen de thuiszorg. De centrale cliëntenraad behandelt onderwerpen die voor alle locaties van toepassing zijn.
Lees meer...

Kwaliteit

Wij vinden het belangrijk om de kwaliteit van onze zorgverlening voortdurend op peil te houden. Daartoe scholen we onze medewerkers. Ook laten wij ons organisatie regelmatig beoordelen op onze kwaliteit. Sinds april 2006 hebben we als hele stichting een HKZ-certificaat (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector; gecertificeerd door Lloyds Register Quality Assurance).
Lees meer...

Tarieven

Binnen de locaties van Marga Klompé onderscheiden we de volgende woonconcepten:
  • Groepswonen (verblijf op basis van indicatie)
  • Klein- en grootschalig afdelingswonen (verblijf op basis van indicatie)
  • Individueel wonen (op basis van indicatie of op basis van huur)

Wie individueel op basis van huur bij Marga Klompé woont of dichtbij een van onze locaties, bieden wij diverse aanvullende diensten. U kunt hierbij denken aan personenalarmering, hoteldiensten of maaltijdarrangementen. We hopen deze aanvullende diensten in het najaar van 2017 als concept binnen de gehele organisatie aan te kunnen bieden. Uiteraard kunnen wij u al diverse aanvullende diensten individueel aanbieden. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij de afdeling Service & Bemiddeling T: 0544 - 47 41 14 of M: serviceloket@szmk.nl.

Op de meeste locaties van Marga Klompé bevindt zich een Grand Café. Hier kunt u terecht voor een heerlijk kopje koffie of een lekkere lunch. Ook de maaltijden van onze bewoners worden in Marga’s Grand Café genuttigd. Bekijk hier de prijslijst met ingangsdatum 1 juni 2017. 

Voor overige producten en diensten hanteren we vaste kosten. Wanneer u hier vragen over heeft, kunt u terecht bij de afdeling Service & Bemiddeling: T: 0544 - 47 41 14 of M: serviceloket@szmk.nl.

Algemeen


Missie
De Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé stelt cliënten in staat om zo lang mogelijk zelf vorm en inhoud te geven aan het eigen leven. Daar waar cliënten tekorten ervaren verlenen wij ondersteuning. Wij doen dat met vaste dienstverleners en gaan daarbij uit van de beleving van de klant. Dienstverleners zijn het gezicht van onze stichting. Wij stimuleren hen om inhoudsvolle relaties met onze cliënten aan te gaan en samen met hen te komen tot passende oplossingen. Wij bieden onze dienstverleners mogelijkheden om zich te ontwikkelen. Wij verwachten van hen betrokkenheid en zelfinitiatief. Onze organisatie past zich gericht aan nieuwe omstandigheden aan. Wij continueren daarnaast wat in de praktijk goed gebleken is. De organisatie faciliteert cliënt en dienstverlener vanuit een viertal vaste waarden: gelijkwaardigheid, veiligheid, betrouwbaarheid en solidariteit. Daar waar het inhoudelijk meerwaarde heeft werken wij samen met anderen.
Lees meer...

Organisatie

Naamgeving
Onze stichting draagt de naam van de politica mevrouw dr. M.A.M. (Marga) Klompé (1912-1986). Voorafgaand aan haar entree in de Nederlandse politiek in 1948, zette zij zich onder andere in voor het vrijwilligerswerk. In oktober 1956 werd zij de eerste vrouwelijke Nederlandse minister. Belast met het departement van maatschappelijk werk (later Cultuur Recreatie en Maatschappelijk werk) stond zij aan de wieg van belangrijke sociale- en welzijnswetgeving zoals de Wet op de Bejaardenoorden en de Algemene Bijstandswet. Het credo van Marga Klompé luidde: ‘In een samenleving telt ieder mens.’
 
Lees meer...
Terug