Home › Nieuws › Algemeen

Algemeen


Rol cliëntenraad verandert

“Het belangrijkste voor een goede gezamenlijke toekomst, is onderling goed blijven communiceren. Zodat alle partijen vanuit hun eigen rol en verantwoordelijk goed bijdragen aan het verder verbeteren van de zorg.” Dat zegt Marcel Duvigneau, raad van bestuur, in het NCZ Magazine (Netwerk Cliëntenraden Zorg). Lees hier het volledige artikel.Het jaarverslag 2017 van de centrale cliëntenraad is uit!

De centrale cliëntenraad (CCR) legt jaarlijks verantwoording af over de resultaten van hun werk in 2017. Of, zoals de voorzitter het omschrijft: ‘Een terugblik op een jaar levert voor de betrokken vaak uiteenlopende emoties op. “Goh wat is het snel gegaan”. Of, “wat was dat mooi!” Maar ook “wat deed dat pijn!” En ergens wordt dan de balans opgemaakt om te bepalen of het een goed of een minder goed jaar is geweest.’ De CCR schrijft dat 2017 een wat rustiger jaar is geweest in vergelijking met voorgaande jaren. Er is gelukkig weer wat meer ruimte voor opbouw en innovatie, een nieuw optimisme. In 2017 zijn weer veel activiteiten ondernomen door de CCR om de directe participatie en medezeggenschap van cliënten te bevorderen en te verbreden. Lees hier het jaarverslag van de Centrale Cliëntenraad. Wilt u liever een papieren versie ontvangen? Dan kunt u mailen naar clientenraad@szmk.nl.Nieuw lid Raad van Toezicht benoemd

Op maandag 3 juli 2017 is het zevende lid van de Raad van Toezicht (RvT) van Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé benoemd. Carl Terleth is met zijn ruime ervaring in de gezondheidszorg een goede aanvulling. Meneer Terleth is voorgedragen door de Centrale Cliëntenraad.

De RvT bestaat uit de volgende leden: 
 • de heer mr. C. Doppenberg - voorzitter 
 • de heer drs. F. Veerman - vicevoorzitter 
 • mevrouw mr. S. Tegenbosch - secretaris 
 • de heer drs. R.A. Hof 
 • de heer mr. J.G.P. Goorhuis 
 • de heer R.H. Gosselink RA 
 • de heer Dr. C. Terleth


SZMK ontvangt certificaat voor voedselveiligheid

Marga Klompé (SZMK) heeft vrijdag 21 april voor alle Grand Cafés het certificaat voedselveiligheid ontvangen. Het behalen van dit HACCP-keurmerk toont aan dat Marga Klompé de regels met betrekking tot veiligheid en hygiëne optimaal waarborgt.

Marga Klompé werkte altijd al volgens de HACCP-richtlijnen. Hans Onstenk, manager Horeca: “Met het behalen van het HACCP-keurmerk geven we onze cliënten en bezoekers een stukje extra zekerheid dat wij de veiligheid en hygiëne van de voedingsmiddelen in onze Grand Cafés zeer hoog in het vaandel hebben staan. Wij zetten dan ook graag al onze horecamedewerkers in het zonnetje voor deze prachtige bekroning op hun werk!”

De certificerende instelling Houwers Groep is van oordeel dat de interne processen in de horecagelegenheden van Marga Klompé voldoen aan de strenge HACCP-normen (Hazard Analysis and Critical Control Points). Deze normen zijn er om gezondheidsrisico’s binnen de distributieketen van voedingswaren te voorkomen.

Horeca
In de Grand Cafés van Marga Klompé worden dagelijks verse maaltijden aangeboden aan cliënten en bezoekers. Ook leveren de horeca medewerkers maaltijden bij mensen thuis en op locatie. Er is een ruime keuze uit verschillende menu’s, ook klanten die een dieetmaaltijd bestellen.

Gezamenlijke thuiszorgorganisatie niet haalbaar

Nieuwe gezamenlijke thuiszorgorganisatie niet haalbaar
Bestuurders van Azora, Careaz, Marga Klompé en De Gouden Leeuw Groep hebben, na diepgaand onderzoek, besloten geen nieuwe gezamenlijke thuiszorgorganisatie in de Achterhoek op te richten. De nieuwe organisatie vraagt forse investeringen die de komende jaren niet terugverdiend kunnen worden. Dat trekt een te zware wissel op de moederorganisaties. De vier organisaties namen in 2015 het initiatief om de samenwerking op het terrein van thuiszorg te intensiveren. Aanleiding daarvoor was de ingezette hervorming van de langdurige zorg. Om langer zelfstandig thuis wonen voor ondermeer mensen met dementie mogelijk te maken, was en is vernieuwing nodig. Tegelijk werden de organisaties geconfronteerd met dalende budgetten, waardoor de continuïteit van een deel van de organisaties onder druk kwam te staan. Die druk werd gevoeld en resulteerde in het besluit om met elkaar de haalbaarheid van een nieuwe gezamenlijke thuiszorgorganisatie te onderzoeken.

De eerste uitkomsten van het onderzoek waren positief en voldoende aanleiding om medewerkers en betrokkenen te informeren over het initiatief. Nader onderzoek volgde waarin de precieze gevolgen voor cliënten, medewerkers en de bedrijfsvoering in kaart werden gebracht. Bij dat laatste ging het steeds om zowel de nieuw op te richten organisatie als de moederorganisaties. Duidelijk is geworden dat de moederorganisaties ‘vooruit moeten betalen’ en de nodige frictiekosten te verwerken zullen krijgen. Het zicht op verbetering van de financiële positie met deze ‘moeilijke start’ is beperkt. Ondertussen hebben de vier organisaties in het afgelopen jaar kunnen anticiperen op de veranderingen in de zorg. De tarieven voor thuiszorg zijn licht gestegen waardoor het op eigen kracht voortzetten van de thuiszorg een beter perspectief heeft gekregen. Dit geldt ook voor de eisen ten aanzien van contracteren door zorgverzekeraars. De partijen hebben afgesproken de samenwerking te continueren en kansen te blijven benutten om waar mogelijk samen de zorg doelmatig en goed in te richten.

Ad Smeets benoemd als tweede bestuurder

naast Marcel Duvigneau


Per 1 februari is Ad Smeets na positief advies van de centrale cliëntenraad en de ondernemingsraad door de Raad van Toezicht tot en met 31 december 2017 benoemd als tweede bestuurder van Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé. Ad Smeets treedt toe tot de Raad van Bestuur naast Marcel Duvigneau.

Ad Smeets is bekend met de organisatie. Hij is begonnen als directiesecretaris en daarna als interim-directeur bij De Hoge Weide in Lochem aan de slag gegaan. Ook is hij geruime tijd als sectorhoofd lid geweest van het MT. 


Ad Smeets en Marcel Duvigneau


Blij met correctie op IGZ-lijst

Maandag 31 oktober heeft staatssecretaris van Rijn een rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) naar de Tweede Kamer gestuurd over de kwaliteit in verpleeghuizen. Daarbij zat een update van de lijst met 150 verpleeghuizen die onder toezicht stonden. Wij staan niet meer op deze lijst.

De lijst die in juli van dit jaar verscheen heeft landelijk veel commotie veroorzaakt bij verpleeghuisbewoners, hun familie en medewerkers. Marga Klompé stond onterecht op deze lijst. De IGZ gaf ons een categorie 3-score. Dit houdt in dat de inspectie in afwachting zou zijn van het resultaatverslag van onze organisatie. ‘Wij verbaasden ons hierover’, laat bestuurder Marcel Duvigneau weten. ‘Verbeterpunten die de inspectie had geconstateerd waren al doorgevoerd. In januari hadden we namelijk al een positieve reactie ontvangen over het resultaatverslag.‘

IGZ heeft de Raad van Bestuur in september laten weten dat we uit categorie 3 zijn. Dit betekent dat de inspectie ons in 2016 niet opnieuw bezoekt vanuit het risicotoezicht. Het toezichttraject is afgesloten. Marcel Duvigneau: ‘Ik ben erg blij met deze conclusie. Het is een terecht resultaat van de inspanning van veel medewerkers in de afgelopen jaren.’

Score SZMK op lijst IGZ achterhaald (2)

Op 15 en 18 juli hebben wij uiteindelijk contact met de IGZ kunnen hebben over de op dinsdag 5 juli 2016 gepubliceerde rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). In het betreffende rapport ‘Eindrapportage toezicht op 150 verpleegzorginstellingen’ kreeg Marga Klompé kreeg een categorie 3 score.

Omdat SZMK gevraagde verbeterpunten had doorgevoerd, welke door IGZ als voldoende waren beoordeeld, is toelichting gevraagd en toegezegd. De IGZ heeft nu meegedeeld dat eerst na verdere analyse in de komende maanden een brief met nadere duiding wordt verstuurd, waarna in oktober herziening van de lijst en de categorie plaats gaat vinden.

Onze interpretatie dat het laatste inspectiebezoek dateert van 4 juni 2015 en het resultatenverslag ervan positief is beoordeeld, is door de IGZ op zowel 15 als 18 juli bevestigd. Er staan geen inspectiebezoeken meer open.

Ondersteuning mantelzorgers

Via de link: http://www.alzheimer-nederland.nl/dilemmas zijn filmpjes beschikbaar die ondersteuning en inspiratie bieden voor mantelzorgers van naasten met dementie.Levensvragen

Marga Klompé, Careaz en Streekziekenhuis Koningin Beatrix richten werkgroep Levensvragen op

Als u:
 • Behoefte hebt aan een vertrouwelijk gesprek;
 • Een moment van bezinning zoekt;
 • Hardop wilt nadenken over uw leven tot nu toe;
 • Vooruit wilt kijken naar uw levenseinde

Dan bent u niet de enige. Dit zijn voorbeelden van levens- en zingevingsvragen waar veel mensen mee rondlopen. Geestelijk verzorgers kunnen u daarbij helpen. Zij ondersteunen mensen met levensvragen en bevorderen zingeving.
Geestelijk verzorgers doen dit door middel van individuele begeleiding, groepsgesprekken, lezingen en scholing.
De geestelijk verzorgers van Marga Klompé, Careaz en Streekziekenhuis Koningin Beatrix zijn gaan samenwerken in een nieuw initiatief en hebben de werkgroep Levensvragen opgericht. Het doel van de werkgroep is zich regionaal inzetten voor meer bewustwording en ondersteuning van levensvragen en zingeving.

Niet alleen cliënten of patiënten van Careaz, Marga Klompé of Streekziekenhuis Koningin Beatrix kunnen een beroep doen op de Werkgroep Levensvragen. De uitnodiging geldt voor inwoners van de gehele regio oost Achterhoek.
De geestelijk verzorgers gaan graag met u in gesprek, ongeacht uw levensbeschouwing.

Contact
Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar levensvragen.oostachterhoek@gmail.com. Telefoon: 06-53984052

De werkgroep organiseert:

Koffie met een (luisterend) oortje

1e bijeenkomst:
Najaar van je leven


2e bijeenkomst:
Heb ik het goed gedaan?


3e bijeenkomst:
Niet klagen, maar dragen


4e bijeenkomst:
Waar vertrouw je op?

Wilt u graag eens met anderen praten over levensvragen die passen bij bovenstaande thema’s? Kom dan naar ‘Koffie met een (luisterend) oortje. Geestelijk verzorgers Gerrie Slütter-Peterkamp en Imka Wieggers, gaan graag met u in gesprek. Dit onder het genot van een kopje koffie.

Café Doodgewoon
Café Doodgewoon is een ontmoetingsplek in Oost Achterhoek waar thema’s over palliatieve zorg besproken worden. Het is een trefpunt voor mensen met een levensbedreigende ziekte, hun familie, vrienden en andere belangstellenden. Het netwerk palliatieve zorg Oost Achterhoek heeft het initiatief genomen om deze avonden ook in de gemeente Oost Gelre te gaan organiseren. Er zijn altijd meerdere ervaren vrijwilligers en hulpverleners aanwezig: geestelijk verzorgers, medewerkers van hospice de Lelie en VIT- hulp bij mantelzorg. Stichting Roparun sponsort de eerste drie avonden.

Bij slecht nieuws staat de wereld op z’n kop. Voor zowel degene die het bericht krijgt als voor de naasten. Er is verwarring, een bodemloze put. Iemand kan boosheid voelen, ontredderd zijn. Wat gebeurt er allemaal? Moet alles wat kan en wil ik dat wel? Waar haal ik kracht vandaan? Wat vind ik werkelijk belangrijk? Met elkaar gaan we op zoek naar wat kan helpen en welke personen daarbij behulpzaam kunnen zijn.

Scholing

Geestelijke zorg van Marga Klompé heeft een drietal scholingsmodules ontwikkeld:
 • Omgaan met verlies
 • Omgaan met Levensvragen
 • Spiritualiteit binnen de palliatieve zorg

Deze modules worden aangeboden aan de deelnemende partijen en aan externe partijen en worden verzorgd door de geestelijk verzorgers van Marga Klompé.

Hebt u belangstelling om een dergelijke scholing te volgen of wilt u deze aanbieden aan uw eigen medewerkers of vrijwilligers, stuur dan een e-mail naar Levensvragen.oostachterhoek@gmail.com

Zingeving op recept
Huisartsen en andere zorgverleners kunnen patiënten doorverwijzen naar een geestelijk verzorger van de Werkgroep Levensvragen. Het gaat daarbij om begeleiding bij levensvragen, ziekte en eindigheid of om begeleiding van naasten en mantelzorgers bij het ziekteproces of rouwverwerking.
Terug