Home › Over ons

Over ons


Organisatie

Naamgeving
Onze stichting draagt de naam van de politica mevrouw dr. M.A.M. (Marga) Klompé (1912-1986). Voorafgaand aan haar entree in de Nederlandse politiek in 1948, zette zij zich onder andere in voor het vrijwilligerswerk. In oktober 1956 werd zij de eerste vrouwelijke Nederlandse minister. Belast met het departement van maatschappelijk werk (later Cultuur Recreatie en Maatschappelijk werk) stond zij aan de wieg van belangrijke sociale- en welzijnswetgeving zoals de Wet op de Bejaardenoorden en de Algemene Bijstandswet. Het credo van Marga Klompé luidde: ‘In een samenleving telt ieder mens.’
 
Lees meer...

Algemeen


Missie
Samen met partners zetten wij mensen in hun kracht en ondersteunen we hen om zo lang als mogelijk het leven te leiden zoals zij dat zelf zouden willen.

Visie
Wij onderschrijven de visie op positieve gezondheid: ‘Het vermogen van mensen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven¹’. Hoe we onze visie
uitdragen leest u in ons missie en visie document.

De Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé biedt wonen, welzijn, diensten, zorg en behandeling aan veelal oudere mensen in de Achterhoek. Het streven is om de zorg- en dienstverlening zoveel mogelijk in de eigen vertrouwde omgeving aan te bieden in de vorm van thuiszorg. Voor cliënten die niet meer zelfstandig kunnen wonen zijn er de woningen met zorg, verpleeghuizen en groepswoningen in Aalten, Beltrum, Bredevoort, Groenlo, Lichtenvoorde, Lochem en Winterswijk. Ook bieden wij deeltijdzorg in dagcentra en een zorgboerderij. Ons devies hierbij is ‘dicht bij huis en gemakkelijk te bereiken’, zodat cliënten zo gewoon mogelijk en met maximale zelfstandigheid kunnen wonen en leven. Met respect voor ieders levenswijze, een grote mate van betrokkenheid én een cliëntgerichte werkwijze zorgen wij er voor dat het leven de moeite waard is en blijft. Bij ons telt ieder mens.

Waarden
Binnen onze organisatie streven wij de volgende waarden na:
 • Gelijkwaardigheid – Gelijkwaardigheid betekent dat iedereen gelijk is in zijn of haar waarde en dat we met ieder mens op een vergelijkbare manier omgaan. Om gelijkwaardigheid na te kunnen streven is het belangrijk dat mensen zichzelf zijn, de ander serieus nemen en de ander in zijn waarde laten.
 • Veiligheid – Veilig zijn betekent dat mensen zich veilig voelen. Dit betekent ook dat de SZMK een omgeving creëert waarin een ander zichzelf kan zijn en dat onze medewerkers de ander een veilig gevoel geven. Veiligheid geeft zelfvertrouwen en is een stimulans voor een positieve sfeer.
 • Betrouwbaarheid – Dit betekent dat we doen wat we zeggen, zodat een ander op ons kan vertrouwen. We scheppen duidelijkheid en zijn eerlijk in de relatie met anderen.
 • Solidariteit – We zijn door een gevoel van saamhorigheid met elkaar verbonden. Dit betekent dat medewerkers delen, dat we elkaar steunen, dat we betrokken en behulpzaam zijn, en (ook als het minder goed gaat) iets voor een ander betekenen.

Belevingsgerichte zorg
Binnen de Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé wordt de zorg en ondersteuning voor de cliënt ingevuld vanuit de zogenaamde ‘belevingsgerichte zorg’. Deze benadering van de zorg maakt het mogelijk om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de individuele wensen en behoeften en de zorgvraag van de cliënt.
Het belangrijkste aspect daarbij is het contact tussen cliënt en medewerker. De medewerker verplaatst zich in de mens voor wie hij of zij zorgt. De kracht van de methodiek zit in de cliëntbespreking. Tijdens deze bespreking wordt onder andere een karakteristiek van een bewoner gemaakt en zo nodig bijgesteld. Dit is een beschrijving van de cliënt als individueel mens met zijn/haar wensen en behoeftes. Op die manier kan nog beter bij de belevingswereld van de cliënt worden aangesloten.

Een gezonde organisatie
Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé is een eigentijdse organisatie, die inspeelt op toekomstige ontwikkelingen. Vanuit een gezonde financiële positie garanderen we de continuïteit van ons aanbod en werken wij, in duurzame verbanden, met anderen samen. Wat we beloven maken we waar.
De afzonderlijke locaties hebben een grote mate van zelfstandigheid. Zij kunnen daardoor hun identiteit, karakter en couleur locale naar eigen inzicht ontwikkelen en waarborgen.
Onze medewerkers bieden we een plezierige en uitdagende werkomgeving met volop ontplooiingskansen en een grote mate van verantwoordelijkheid.

Privacy
Uiteraard besteden wij aandacht aan het waarborgen van uw privacy. De medewerkers van Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé hebben een geheimhoudingsplicht. Ook de registratie en het beheer van uw persoonsgegevens gebeurt volgens het privacyreglement zoals dat geldt voor onze organisatie.

Tarieven

Binnen de locaties van Marga Klompé onderscheiden we de volgende woonconcepten:
 • Groepswonen (verblijf op basis van indicatie)
 • Klein- en grootschalig afdelingswonen (verblijf op basis van indicatie)
 • Individueel wonen (op basis van indicatie of op basis van huur)

Wie individueel op basis van huur bij Marga Klompé woont of dichtbij een van onze locaties, bieden wij diverse aanvullende diensten. U kunt hierbij denken aan personenalarmering, hoteldiensten of maaltijdarrangementen. We hopen deze aanvullende diensten in het najaar van 2017 als concept binnen de gehele organisatie aan te kunnen bieden. Uiteraard kunnen wij u al diverse aanvullende diensten individueel aanbieden. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij de afdeling Service & Bemiddeling T: 0544 - 47 41 14 of M: serviceloket@szmk.nl.

Op de meeste locaties van Marga Klompé bevindt zich een Grand Café. Hier kunt u terecht voor een heerlijk kopje koffie of een lekkere lunch. Ook de maaltijden van onze bewoners worden in Marga’s Grand Café genuttigd. Bekijk hier de prijslijst met ingangsdatum 1 juni 2017. 

Voor overige producten en diensten hanteren we vaste kosten. Wanneer u hier vragen over heeft, kunt u terecht bij de afdeling Service & Bemiddeling: T: 0544 - 47 41 14 of M: serviceloket@szmk.nl.

Eigen bijdrage
Voor het ontvangen van zorg betaalt u (afhankelijk van de soort zorg die u ontvangt) een eigen bijdrage op basis van uw inkomen. De eigen bijdrage wordt via het Centraal Administratie Kantoor (CAK) geïnd. Het CAK berekent uw eigen bijdrage op basis van uw inkomensgegevens van de Belastingdienst. U kunt over de berekening van de eigen bijdrage meer lezen via www.cak-bz.nl. Het telefoonnummer van het CAK is 0800-1925 (gratis).

Meer informatie
Wilt u meer weten over uw eigen bijdrage, de indicatiestelling of de aanmelding? Wij helpen u graag. Voor vragen kunt u contact opnemen met de Service & Bemiddeling op telefoonnummer 0544 – 47 41 14 of via het mailadres: serviceloket@szmk.nl.

Kwaliteit

Wij vinden het belangrijk om de kwaliteit van onze zorgverlening voortdurend op peil te houden. Aan de ene kant door criteria, protocollen en richtlijnen, maar juist ook door met elkaar in gesprek te gaan over de kwaliteit van leven en welzijn. Want bij ons stelt iedere professional zich voortdurend de vraag: ‘Doe ik daar goed aan voor déze cliënt?’. In dit kwaliteitsverslag laten we zien hoe wij samen met onze medewerkers en cliënten werken aan warme kwaliteit van zorg.
Bekijk hier ons Kwaliteitsverslag over 2017.

Ook laten wij ons organisatie regelmatig beoordelen op onze kwaliteit. Sinds april 2006 hebben we als hele stichting een HKZ-certificaat (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector; gecertificeerd door Lloyds Register Quality Assurance).
Lees meer...

Inspraak

Cliëntenraad
Voor iedere locatie en voor de thuiszorg is een cliëntenraad ingesteld. De cliëntenraad wordt gekozen door de cliënten van de betreffende locatie of de thuiszorg. De cliëntenraad behandelt op basis van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) en een in dit kader opgesteld reglement alle zaken welke samenhangen met de dagelijkse leefsfeer in de betrokken locatie of binnen de thuiszorg. De centrale cliëntenraad behandelt onderwerpen die voor alle locaties van toepassing zijn.
Lees meer...

Vrienden van

De stichtingen 'Vrienden van' maken het mogelijk om bepaalde investeringen te doen die door de overheid niet vergoed worden. Het doel is om het woon- en leefklimaat van onze cliënten nog verder verbeteren. Wilt u ons helpen bij het voortzetten van dit belangrijke werk dan zijn giften van harte welkom. Bij giften denken wij echt niet alleen aan grotere bedragen, ook kleine bedragen zijn van harte welkom.
Lees meer...

Levensvragen

Marga Klompé, Careaz en Streekziekenhuis Koningin Beatrix richten werkgroep Levensvragen op

Als u:
 • Behoefte hebt aan een vertrouwelijk gesprek;
 • Een moment van bezinning zoekt;
 • Hardop wilt nadenken over uw leven tot nu toe;
 • Vooruit wilt kijken naar uw levenseinde

Dan bent u niet de enige. Dit zijn voorbeelden van levens- en zingevingsvragen waar veel mensen mee rondlopen. Geestelijk verzorgers kunnen u daarbij helpen. Zij ondersteunen mensen met levensvragen en bevorderen zingeving.
Geestelijk verzorgers doen dit door middel van individuele begeleiding, groepsgesprekken, lezingen en scholing.
De geestelijk verzorgers van Marga Klompé, Careaz en Streekziekenhuis Koningin Beatrix zijn gaan samenwerken in een nieuw initiatief en hebben de werkgroep Levensvragen opgericht. Het doel van de werkgroep is zich regionaal inzetten voor meer bewustwording en ondersteuning van levensvragen en zingeving.

Niet alleen cliënten of patiënten van Careaz, Marga Klompé of Streekziekenhuis Koningin Beatrix kunnen een beroep doen op de Werkgroep Levensvragen. De uitnodiging geldt voor inwoners van de gehele regio oost Achterhoek.
De geestelijk verzorgers gaan graag met u in gesprek, ongeacht uw levensbeschouwing.

Contact
Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar levensvragen.oostachterhoek@gmail.com. Telefoon: 06-53984052

De werkgroep organiseert:

Koffie met een (luisterend) oortje

1e bijeenkomst:
Najaar van je leven


2e bijeenkomst:
Heb ik het goed gedaan?


3e bijeenkomst:
Niet klagen, maar dragen


4e bijeenkomst:
Waar vertrouw je op?

Wilt u graag eens met anderen praten over levensvragen die passen bij bovenstaande thema’s? Kom dan naar ‘Koffie met een (luisterend) oortje. Geestelijk verzorgers Gerrie Slütter-Peterkamp en Imka Wieggers, gaan graag met u in gesprek. Dit onder het genot van een kopje koffie.

Café Doodgewoon
Café Doodgewoon is een ontmoetingsplek in Oost Achterhoek waar thema’s over palliatieve zorg besproken worden. Het is een trefpunt voor mensen met een levensbedreigende ziekte, hun familie, vrienden en andere belangstellenden. Het netwerk palliatieve zorg Oost Achterhoek heeft het initiatief genomen om deze avonden ook in de gemeente Oost Gelre te gaan organiseren. Er zijn altijd meerdere ervaren vrijwilligers en hulpverleners aanwezig: geestelijk verzorgers, medewerkers van hospice de Lelie en VIT- hulp bij mantelzorg. Stichting Roparun sponsort de eerste drie avonden.

Bij slecht nieuws staat de wereld op z’n kop. Voor zowel degene die het bericht krijgt als voor de naasten. Er is verwarring, een bodemloze put. Iemand kan boosheid voelen, ontredderd zijn. Wat gebeurt er allemaal? Moet alles wat kan en wil ik dat wel? Waar haal ik kracht vandaan? Wat vind ik werkelijk belangrijk? Met elkaar gaan we op zoek naar wat kan helpen en welke personen daarbij behulpzaam kunnen zijn.

Scholing

Geestelijke zorg van Marga Klompé heeft een drietal scholingsmodules ontwikkeld:
 • Omgaan met verlies
 • Omgaan met Levensvragen
 • Spiritualiteit binnen de palliatieve zorg

Deze modules worden aangeboden aan de deelnemende partijen en aan externe partijen en worden verzorgd door de geestelijk verzorgers van Marga Klompé.

Hebt u belangstelling om een dergelijke scholing te volgen of wilt u deze aanbieden aan uw eigen medewerkers of vrijwilligers, stuur dan een e-mail naar Levensvragen.oostachterhoek@gmail.com

Zingeving op recept
Huisartsen en andere zorgverleners kunnen patiënten doorverwijzen naar een geestelijk verzorger van de Werkgroep Levensvragen. Het gaat daarbij om begeleiding bij levensvragen, ziekte en eindigheid of om begeleiding van naasten en mantelzorgers bij het ziekteproces of rouwverwerking.

Brochures


Lees meer...

Algemene voorwaarden

Actiz, de brancheorganisatie voor zorgorganisaties, heeft samen met de Consumentenbond, de Nationale Patiënten en Consumenten Federatie (NPCF) en de LOC (zeggenschap in zorg) nieuwe leveringsvoorwaarden voor de zorg vastgesteld. Marga Klompé (SZMK) past deze voorwaarden toe bij de levering van Thuiszorg (wijkverpleging), Geriatrische revalidatie en Wlz-zorg. Het gaat zowel om zorg aan cliënten thuis en om zorg aan cliënten die in een woonzorgcentrum of een verpleeghuis wonen of kortdurend verblijven.

In de voorwaarden staan de rechten en de verplichtingen van de cliënt en de rechten en verplichtingen van Marga Klompé. Hierin staat concreet wat de cliënt van ons mag verwachten en ook wat wij van de cliënt mogen verwachten. Hieronder kunt u de voorwaarden Algemene voorwaarden lezen door op de groene tekst te klikken. Na het open van het document kunt u deze downloaden en via ‘Opslaan als’ eventueel opslaan.

De voorwaarden zijn op onze site geplaatst als pdf-bestanden (portable document format). Om een pdf bestand te kunnen lezen en/of afdrukken, heeft u het gratis programma Adobe Acrobat Reader nodig. Om Adobe Acrobat Reader te installeren, kunt u op deze link klikken.
Terug