Home › Over ons › Inspraak

Inspraak

Cliëntenraad
Voor iedere locatie en voor de thuiszorg is een cliëntenraad ingesteld. De cliëntenraad wordt gekozen door de cliënten van de betreffende locatie of de thuiszorg. De cliëntenraad behandelt op basis van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) en een in dit kader opgesteld reglement alle zaken welke samenhangen met de dagelijkse leefsfeer in de betrokken locatie of binnen de thuiszorg. De centrale cliëntenraad behandelt onderwerpen die voor alle locaties van toepassing zijn.

De cliëntenraden worden ambtelijk ondersteund door een cliëntenraadondersteuner. Voor informatie over de cliëntenraad kunt u contact opnemen met de cliëntenraadondersteuner, te bereiken op telefoonnummer 0543 – 47 41 00.Ondernemingsraad
De medezeggenschap van medewerkers betreft het personeels- en sociale beleid zoals dat is vastgelegd in de Wet op de Ondernemingsraden (WOR).
De ondernemingsraad behandelt onderwerpen, die samenhangen met het (personeels)beleid, heeft een signaalfunctie (wat leeft er op de werkvloer) en informeert de achterban. De OR en de Raad van Bestuur voeren frequent overleg over het (personeels)beleid van de organisatie, waarin de OR inspraak heeft.
Om invloed uit te oefenen op het beleid heeft de OR een aantal wettelijke bevoegdheden. De belangrijkste zijn: recht op overleg, informatie, advies, instemming en initiatief.

Voor informatie kunt u contact opnemen met:
De ambtelijk secretaris van de Ondernemingsraad van
de Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé telefoonnummer: 0543 – 54 66 11

Verbetersuggesties en klachten
Bent u tevreden of kan het beter? Bent u ontevreden of heeft u een klacht? Kijk dan onder het kopje ‘Kwaliteit’.

Klokkenluidersregeling
De klokkenluidersregeling biedt medewerkers van Marga Klompé de mogelijkheid om vermoedens van misstanden te melden die niet binnen normale werkprocessen of met de eigen leidinggevende kunnen worden opgelost. De klokkenluider heeft bij het melden van een misstand de bedoeling om de noodklok te luiden. Naast de klokkenluidersregeling kent Marga Klompé een klachtenregeling voor medewerkers om klachten te melden. De klachtenregeling is bedoeld voor het uiten van onvrede over een, vaak individuele, situatie in het werk.

Terug