Home › Over ons › Organisatie

Organisatie

Naamgeving
Onze stichting draagt de naam van de politica mevrouw dr. M.A.M. (Marga) Klompé (1912-1986). Voorafgaand aan haar entree in de Nederlandse politiek in 1948, zette zij zich onder andere in voor het vrijwilligerswerk. In oktober 1956 werd zij de eerste vrouwelijke Nederlandse minister. Belast met het departement van maatschappelijk werk (later Cultuur Recreatie en Maatschappelijk werk) stond zij aan de wieg van belangrijke sociale- en welzijnswetgeving zoals de Wet op de Bejaardenoorden en de Algemene Bijstandswet. Het credo van Marga Klompé luidde: ‘In een samenleving telt ieder mens.’
 

Organisatie
Het aanbieden van zorg moet plaatsvinden vanuit enerzijds sociale betrokkenheid, maar behoort anderzijds aan de cliënt zoveel mogelijk ruimte te laten om zelf vorm en richting te geven aan het eigen leven. Daarnaast behoort de zorg van een goed kwalitatief niveau te zijn. Deze betrokkenheid, respect voor eigenheid en oog voor kwaliteit herkennen wij in het leven en werk van Marga Klompé.

In de ouderenzorg werken veel vrouwen. Daarnaast kan onze tak van zorg niet zonder de belangeloze inzet van vele vrijwilligers. Omdat Marga Klompé beide kwaliteiten in zich verenigde, beschouwen wij het als een blijk van erkenning en waardering dat wij onze stichting naar deze eerste Nederlandse vrouwelijke minister hebben vernoemd.

Meer informatie over mevrouw dr. M.A.M. (Marga) Klompé

Historie

In de jaren negentig van de vorige eeuw trok het vraagstuk van de meest doelmatige organisatievorm van de ouderenzorg veel aandacht. Men realiseerde zich dat de snel toenemende vergrijzing en de gestaag oplopende kosten in combinatie met de afnemende budgetten een andere wijze van organiseren van de ouderenzorg noodzakelijk maakte. Daarbij kwam dat de schotten tussen de verschillende financieringen werden verwijderd en ouderen een meer op individuele maat aangeboden zorgaanbod verlangden. Om dit mogelijk te maken was het noodzakelijk dat de verschillende instellingen hun aanbod beter op elkaar afstemden, meer samenhang aanbrachten en vooral een grotere flexibiliteit in het aanbod bevorderden. Het logische antwoord was een samenbundeling van krachten.

Door een viertal fusies, in 1995, 1998, 1999 en 2006, waaraan in het totaal tien instellingen deelnamen, kwam hierdoor in de Oost-Achterhoek en Lochem de Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé tot stand.

Bestuur
de heer drs. M. Duvigneau
de heer mr. A.W..J. Smeets MHA

De bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de Raad van Bestuur zijn vastgelegd in een reglement.
Contact met de Raad van Bestuur? U kunt de Raad van Bestuur mailen via rvb@szmk.nl.

Raad van Toezicht
de heer mr. C. Doppenberg - voorzitter
de heer drs. F. Veerman - vicevoorzitter
mevrouw mr. S. Tegenbosch - secretaris
de heer drs. R.A. Hof
de heer mr. J.G.P. Goorhuis
de heer R.H. Gosselink RA
de heer Dr. C. Terleth

De bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in een reglement.
U kunt contact leggen met de Raad van Toezicht via rvt@szmk.nl.

Jaarverslag 2017 SZMK
De jaarrekening 2017 van Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé (SZMK) kunt u hier downloaden.
Ons maatschappelijk verslag vindt u hier. Klik hier voor een overzicht van onze personeelssamenstelling. Klik hier voor een overzicht van onze personeelssamenstelling.

Algemeen nut beogende instelling (ANBI)
Onze stichting is bij de belastingdienst geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dit betekent dat u onder bepaalde voorwaarden fiscale vrijstelling geniet bij een schenking aan onze stichting. De stichting staat bij de kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 09148559. Het fiscaal nummer ten behoeve van de belastingdienst is 8037.87.571.

Samenwerking

De Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé werkt ten behoeve van een goede cliëntenzorg met alle andere zorgaanbieders samen.

Met onderstaande instellingen zijn bijzondere afspraken gemaakt:
Stichting De Lichtenvoorde
GGNet
Pro Senectute, locatie Tusselerhof
Tactus
Iriszorg
Streekziekenhuis Koningin Beatrix
Gelre ziekenhuis, locatie Zutphen
Hameland
Woningcorporaties
Onderwijsinstellingen

Klik hier voor een overzicht van alle organisaties waar SZMK mee samenwerkt.

Terug